O nas

Stowa­rzy­szenie zostało zareje­stro­wane 30.06.2014 roku. Powstało z inicja­tywy grupy osób pragną­cych aktywnie działać na rzecz upowszech­nienia wiedzy dotyczącej dziedzictwa oświaty. Stowa­rzy­szenie ściśle współ­pra­cuje z Muzeum Oświaty oraz Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Człon­kami KPCDO są nauczy­ciele, biblio­te­karze i muzeal­nicy. Działania koncen­trują się na szeroko rozumianej kulturze i edukacji. Stowa­rzy­szenie ma na celu upowszech­nianie polskiej kultury, sztuki oraz ochronę dziedzictwa oświaty, podtrzy­my­wanie tradycji narodowej, pielę­gno­wanie polskości oraz rozwoju świado­mości narodowej, obywa­tel­skiej i kultu­rowej, rozwi­janie i wspie­ranie inicjatyw związa­nych z przygo­to­wy­wa­niem ekspo­zycji poświę­co­nych oświacie, upowszech­nianie wiedzy o Marianie Rejew­skim — pogromcy Enigmy — i jego dokonaniach.
W 2017 roku Stowa­rzy­szenie uzyskało status organi­zacji pożytku publicz­nego i można na jego rzecz przeka­zywać 1% podatku.

rachunek bankowy 46 1240 6478 1111 0010 7913 7198
Bank Pekao SA

 

 Dane KRS: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY  Dane REGON: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY  Dane NIP: KUJAWSKO POMORSKIE CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY

Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty w liczbach:

Człon­kowie KPCDO
Reali­zo­wane projekty
Odbiorcy projektów
Suma dotacji (zł)