Noc Muzeów 2016

Podsu­mo­wanie Europej­skiej Nocy Muzeów

Zakoń­czyła się kolejna Noc Muzeów organi­zo­wana wspólnie z Kujawsko-Pomor­skimi Centrum Dziedzictwa Oświaty i śmiało można powie­dzieć, że była to jedna z najbar­dziej udanych imprez tego typu w  Muzeum Oświaty w Bydgoszczy.
Nieprze­brane tłumy gości, nie tylko miesz­kańców miasta nad Brdą, ale też przyjezd­nych z Szubina, Pałuk i okolic, zwiedzały wystawy. Impreza przero­dziła się w wydarzenie, gdzie zgodnie bawiły się wszystkie pokolenia, korzy­stając z dostęp­nych atrakcji.

Uczest­nicy mogli zwiedzać ekspo­zycje muzealne bezpłatnie, jak również zapoznać się z tajni­kami kaligrafii oraz pisać piórem.
Ogromnym zainte­re­so­wa­niem cieszył się wernisaż wystawy pani Hanny Zawadz­kiej-Pleszyń­skiej pt. “Malar­stwo z Pałuk i okolic”.

Hanna Zawadzka-Pleszyńska jest absol­wentką Państwo­wego Liceum Sztuk Plastycz­nych w Warszawie. W 1993 roku ukończyła Wydział Sztuk Pięknych Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu.
Pani Hania uprawia różne techniki malar­skie takie jak olej, akryl, temperę, pastele. Maluje pejzaże, martwą naturę, portret, kompo­zycje figura­tywne. Zajmuje się także edukacją plastyczną dzieci i młodzieży. Jest nauczy­cielem sztuki, techniki i infor­ma­tyki w gimna­zjum w Szubinie. Uczest­niczy w licznych plene­rach, zarówno resocja­li­za­cyj­nych dla więźniów jaki w zajęciach rehabi­li­ta­cyj­nych dla niepeł­no­spraw­nych i chorych umysłowo. Brała udział w wielu wysta­wach malar­skich w Polsce i za granicą (Niemcy, Holandia, Włochy).
W 1997 roku we Włoszech otrzy­mała III nagrodę w konkursie plastycznym na kompo­zycje pejza­żową. Jest człon­kiem grupy artystycznej Plama’s w Szubinie Bydgo­skiego Stowa­rzy­szenia Artystycznego.

W klimat werni­sażu wprowa­dził wszyst­kich przyby­łych gości występ dzieci z Zespołu Pieśni i Tańca Płomienie, przygo­to­wany przez panią Izabelę Grochowską.

Na zakoń­czenie uczniowie z Gimna­zjum nr 23 w Bydgoszczy, pod kierun­kiem pani Katarzyny Dankow­skiej przygo­to­wali kabaret pt. “Z Sienkie­wi­czem na wesoło — czyli, kiedy Potop zalał Latar­nika”.

Odwie­dza­jący Muzeum Oświaty mieli także możli­wość zapoznania się z pięknymi pracami wykona­nymi przez podopiecz­nych Ośrodka Szkolno- Wycho­waw­czego nr 2 w Bydgoszczy im. gen. Stani­sława Maczka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesły­szącej. Prace zostały przygo­to­wane po kierun­kiem pani Donaty Tokarskiej.

Atrakcją wieczoru był zorga­ni­zo­wany konkurs przez pracow­ników Muzeum oraz członków Stowa­rzy­szenia KPCDO na najpięk­niejsze pozdro­wienia z Muzeum Oświaty napisane kaligraficznie.

Zwycięzcom gratu­lu­jemy.