Klub Enigma

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w określonym czasie. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wykorzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

Klub Enigma na facebooku

Propo­no­wane godziny wejść:
ponie­działek, wtorek, czwartek, piątek — 9.00, 10.30, 13.00,
środa — 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.

Pierw­szeń­stwo mają grupy szkolne, które umawiamy poza harmo­no­gramem (tel. 52 341 19 84 wew. 15).

Regulamin Escape roomu

Projekt został zreali­zo­wany we współpracy
z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką
im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.
Otrzymał dofinan­so­wanie z Fundacji PKO BP.

Print Friendly, PDF & Email