Marian Rejewski — pogromca Enigmy

W 2015 roku stowa­rzy­szenie koordy­no­wało projekt związany z ogłoszonym w Bydgoszczy Rokiem Mariana Rejewskiego.

Liczba benefi­cjentów, odbiorców i wolon­ta­riuszy projektu: ponad 0.

Gimna­zja­liści i uczniowie szkół ponad­gim­na­zjal­nych brali udział w inter­ne­towa grze krypto­lo­gicznej przezna­czonej dla dwuoso­bo­wych zespołów uczniów z województwa kujawsko-pomor­skiego. Gra nawią­zy­wała do historii wielkiego sukcesu polskich matema­tyków i w przystępny sposób zapozna­wała z podsta­wami krypto­logii. Zwycięzcy otrzy­mali tablety, a pozostali laureaci m.in. ładowarki solarne, koszulki i kubki okolicz­no­ściowe. Zabawę przygo­to­wało stowa­rzy­szenie Viator z Poznania.

Rocznicę urodzin Mariana Rejew­skiego bydgosz­czanie obcho­dzili w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej, gdzie do wspól­nego święto­wania zapra­szało Muzeum Oświaty, Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty i Polski Związek Krótko­fa­lowców. Pasjo­nu­jący wykład o Marianie Rejew­skim wygłosił płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych. Krótko­fa­lowcy z Bydgo­skiego Klubu SP2PBY nawią­zy­wali łączności z kolegami z różnych stron świata w ramach akcji dyplo­mowej Enigma Award popula­ry­zując na falach eteru sukcesy polskiego krypto­loga. Młodzież zapoznała się z funkcjo­no­wa­niem maszyny szyfru­jącej poprzez dekryptaż infor­macji na symula­to­rach Enigmy. Każdy młody adept krypto­logii otrzymał puzzle i kubek z wizerun­kiem wybit­nego matema­tyka. Był też prawdziwy festyn – z urodzi­nowym tortem, straga­nami, lodami i wojskową grochówką. Nie zabrakło pamiąt­ko­wych gadżetów, które będą przypo­minać o Roku Mariana Rejewskiego.

Stowa­rzy­szenie wydało publi­kację dla młodego czytel­nika “Marian Rejewski — pogromca Enigmy”. Zazna­jamia ona w krótki sposób z losami i dokona­niami wybit­nego krypto­loga. Dla bardziej docie­kli­wych przezna­czony jest rozdział zawie­ra­jący obszerne kalen­da­rium dotyczące losów Rejew­skiego na tle wydarzeń związa­nych z maszyną szyfru­jącą Enigma. Kilka­dzie­siąt bibliotek szkol­nych oraz pedago­gicz­nych w woj. kujawsko-pomor­skim otrzy­mało bezpłatnie tę publi­kację dzięki dofinan­so­waniu z Muzeum Historii Polski w ramach projektu Patrio­tyzm Jutra.

Wystawa “Marian Rejewski — bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog”, która jest na stałe ekspo­no­wana w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy odwie­dziła kilka­na­ście miejsc w wojewódz­twie kujawsko-pomor­skim, m.in.: Inowro­cław, Tucholę, Koronowo, Nakło nad Notecią, Szubin, Żnin, Sępólno Krajeń­skie. Otwarciu ekspo­zycji towarzy­szyła prelekcja płk. Jerzego Lelwica oraz pokaz repliki maszyny szyfru­jącej Enigma.

Dofinan­so­wano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patrio­tyzm Jutra”.