Spotkanie pokoleń harcerskich

Ustano­wienie roku 2017 Rokiem Harcer­stwa w Bydgoszczy to okazja do promo­wania stulet­niego dorobku harcer­stwa, nie tylko przez działal­ność organi­zacji harcer­skich, ale także przez aktyw­ność bydgo­skich insty­tucji kultu­ral­nych. Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dziedzictwa Oświaty w Bydgoszczy swoją inicja­tywą wyraziło uznanie dla bydgo­skiego harcerstwa.

Stowa­rzy­szenie zorga­ni­zo­wało imprezę kultu­ralną, której celem było upamięt­nienie bydgo­skiego harcer­stwa w związku z setną rocznicą powstania pierw­szej bydgo­skiej drużyny harcer­skiej.  Przed­się­wzięcie zreali­zo­wano przy współ­pracy z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy w trakcie Europej­skiej Nocy Muzeów w dniach 20 – 21 maja 2017 r.

Harcer­stwo jest ściśle związane z Muzeum Oświaty w Bydgoszczy, które posiada wiele cennych pamiątek i ekspo­natów: kroniki, umundu­ro­wanie, wyposa­żenie, spuścizny, odzna­czenia oraz pamiątki nieży­ją­cych już bydgo­skich harcerzy m.in. Ireny Gnap, Marii Semeń­czuk, Ludwika Bandury, Stefani Wojtkie­wicz oraz Państwo­wego Gimna­zjum Klasycz­nego i ZHP.

Muzeum Oświaty przygo­to­wało wernisaż wystawy poświę­conej bydgo­skiemu harcer­stwu na podstawie zgroma­dzo­nych zbiorów. Prelekcję przybli­ża­jącą historię harcer­stwa wygłosił pan Piotr Grądziel. Nie zabrakło ogniska i grochówki harcer­skej dla wszyst­kich pokoleń harcerzy — od zuchów po seniorów.

Spotkanie pokoleń harcer­skich to:

- festyn dla miesz­kańców Bydgoszczy, pełen gier, muzyki, zabaw i opowieści o harcerstwie;

- wernisaż wystawy harcer­skiej (cennych pamiątek zgroma­dzo­nych przez Muzeum Oświaty);

- występ harcer­skich drużyn, wykonu­ją­cych znane i lubiane przeboje muzyki turystycznej;

- przybli­żenie oferty progra­mowej i harcer­skiego stylu życia poprzez prezen­tację harcer­skiego środowiska;

- konkurs wokalny pt. „Najlepsza nuta harcer­skiej piosenki”;

- konkurs pt. „Najpięk­niejsze harcer­skie pozdro­wienia z Muzeum Oświaty, napisane kaligraficznie”.

Impreza była skiero­wana do wszyst­kich miesz­kańców, gości i sympa­tyków harcer­stwa, ale przede wszystkim promo­wała aktywny, rodzinny sposób spędzania czasu.

Projekt dofinan­so­wany przez Prezy­denta Miasta Bydgoszczy.