Statut

STATUT KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM DZIEDZICTWA OŚWIATY

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowa­rzy­szenie nosi nazwę: KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM

DZIEDZICTWA OŚWIATY w dalszych posta­no­wie­niach statutu zwane Stowarzyszeniem.

2. Stowa­rzy­szenie jest zrzesze­niem osób fizycz­nych, zawią­zanym dla MUZEUM OŚWIATY PRZY PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTECE WOJEWÓDZKIEJ IMMARIANA REJEWSKIEGOBYDGOSZCZY. Siedzibą stowa­rzy­szenia jest miasto Bydgoszcz. Terenem działania jest Rzecz­po­spo­lita Polska.

3. Dla reali­zacji celów statu­to­wych stowa­rzy­szenie może działać na terenie innych państw z posza­no­wa­niem tamtej­szego prawa.

4. Stowa­rzy­szenie jest zawią­zane na czas nieogra­ni­czony. Posiada osobo­wość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowa­rzy­sze­niach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniej­szego statutu.

5. Stowa­rzy­szenie może należeć do innych krajo­wych i między­na­ro­do­wych organi­zacji o podob­nych celach.

6. Działal­ność Stowa­rzy­szenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowa­dzenia swych spraw stowa­rzy­szenie może zatrud­niać pracowników.

7. Stowa­rzy­szenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określo­nych w przepi­sach szczególnych.

CELESPOSOBY ICH REALIZACJI

8. Celem Stowa­rzy­szenia jest upowszech­nianie wiedzy histo­rycznej na temat problemów dziedzictwa oświaty

9. Stowa­rzy­szenie swe cele reali­zuje poprzez:

a) Wspoma­ganie działal­ności statu­towej Muzeum Oświaty w Bydgoszczy i Pedago­gicznej biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy;

b) Rozwi­janie i wspie­ranie inicjatyw insty­tucji i osób fizycz­nych oraz prawnych przy organi­zo­waniu ekspo­zycji poświę­co­nych oświacie, osobom związa­nych z edukacją, nauczy­cielom, uczniom, ministrom, profe­sorom itp.;

c) Upowszech­nianie wiedzy o Marianie Rejew­skim na terenie całego kraju i za granicą;

d) Wspie­ranie inicjatyw insty­tucji i osób fizycz­nych oraz prawnych przy organi­zo­waniu konfe­rencji i spotkań nauko­wych poświę­co­nych dziedzictwu oświaty i osobom z nią związanych;

e) Umacnianie więzi Polaków zamiesz­ka­łych za granicą i Polonii z ojczyzną i jej dziedzic­twem naukowym;

f) Upowszech­nianie polskiej kultury, sztuki oraz ochrona dziedzictwa oświaty, dóbr kultury i tradycji;

g) Podej­mo­wanie działań związa­nych z promo­wa­niem idei i wartości integracji europej­skiej oraz współ­pracy między­na­ro­dowej pod kątem dziedzictwa oświa­to­wego i kulturowego;

h) Prowa­dzenie i wspoma­ganie badań nauko­wych dotyczą­cych zagad­nień związa­nych z oświatą, dziejami szkol­nictwa i historią nauczycielstwa;

i) Prowa­dzenie działal­ności wydawniczej;

j) Prowa­dzenie szkoleń dla nauczy­cieli, dyrek­torów szkół i placówek oświa­to­wych oraz pracow­ników samorzą­do­wych i rodziców. Organi­zo­wanie zbioro­wego uczest­nictwa członków w krajo­wych i między­na­ro­do­wych konfe­ren­cjach, semina­riach, sympo­zjach i innych impre­zach edukacyjnych;

k) Wspie­ranie działań jedno­stek samorządu teryto­rial­nego i admini­stracji rządowej z uwzględnieniem:

  •  nauki, szkol­nictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
  •  przeciw­dzia­łania patolo­giom społecznym,
  • kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kultu­ro­wego, dóbr kultury i tradycji,
  • zacho­wania tożsa­mości, pielę­gno­wania zwyczajów i tradycji,
  • działań na rzecz integracji europej­skiej oraz rozwi­jania kontaktów i współ­pracy między społeczeństwami;

l) Wspie­ranie, opraco­wy­wanie i wdrażanie programów rozwoju, finan­so­wa­nych przez insty­tucje rządowe i samorzą­dowe oraz struk­tury Unii Europejskiej;

m) Działal­ność eduka­cyjną i infor­ma­cyjną w zakresie możli­wości – opraco­wy­wanie i wdrażanie programów edukacyjnych;

n) Działal­ność eduka­cyjna, infor­ma­cyjna i szkole­niowa mająca na celu upowszech­nianie wiedzy w zakresie edukacji, dziedzictwa oświaty, tradycji nauczania i wycho­wania oraz historii nauczycielstwa;

o) Podtrzy­my­wanie tradycji narodowej, pielę­gno­wanie polskości oraz rozwoju świado­mości narodowej, obywa­tel­skiej i kulturowej;

p) Wspie­ranie działal­ności wspoma­ga­jącej rozwój wspólnot i społecz­ności lokalnej;

q) Wspie­ranie działań na rzecz integracji europej­skiej oraz rozwi­jania kontaktów i współ­pracy między społeczeństwami;

r) Rozwój społe­czeń­stwa demokratycznego;

s) Upowszech­nianie i ochrona praw kobiet oraz zasady równych szans kobiet i mężczyzn;

t) Wspie­ranie działal­ności na rzecz osób niepełnosprawnych;

u) Działal­ność na rzecz osób w wieku emerytalnym;

v) Promocja i organi­zacja wolontariatu.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

10. Człon­kami Stowa­rzy­szenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie człon­kiem wspie­ra­jącym Stowarzyszenia.

11. Stowa­rzy­szenie posiada członków:

a) zwyczaj­nych,

b) wspie­ra­ją­cych,

c) honoro­wych:

12. Człon­kiem Zwyczajnym Stowa­rzy­szenia może być każda osoba fizyczna, która:

a) złoży dekla­rację człon­kowską na piśmie,

b) zobowiąże się do płacenia składki członkowskiej.

13. Człon­kiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej dekla­racji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

14. Człon­kiem wspie­ra­jącym Stowa­rzy­szenie może zostać osoba fizyczna i prawna dekla­ru­jąca pomoc finan­sową, rzeczową lub meryto­ryczną w reali­zacji celów Stowarzyszenia.

15. Człon­kiem wspie­ra­jącym staje się po złożeniu pisemnej dekla­racji na podstawie uchwały Zarządu.

16. Człon­kiem honorowym Stowa­rzy­szenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działal­ność i rozwój Stowarzyszenia.

17. Tytuł członka honoro­wego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

18. Człon­kowie zwyczajni mają prawo:

a) biernego i czynnego uczest­ni­czenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b) korzy­stania z dorobku, majątku i wszel­kich form działal­ności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebra­niach, wykła­dach oraz impre­zach organi­zo­wa­nych przez Stowarzyszenie,

d) zgłaszania wniosków co do działal­ności Stowarzyszenia.

19. Człon­kowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działal­ności Stowa­rzy­szenia i reali­zacji jego celów,

b) przestrze­gania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) regular­nego opłacania składek.

20. Człon­kowie wspie­ra­jący i honorowi nie posia­dają biernego oraz czynnego prawa wybor­czego, mogą jednak brać udział z głosem dorad­czym w pracach statu­to­wych władz Stowa­rzy­szenia, poza tym posia­dają takie prawa jak człon­kowie zwyczajni.

21. Członek wspie­ra­jący ma obowiązek wywią­zy­wania się z zadekla­ro­wa­nych świad­czeń, przestrze­gania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

22. Człon­kowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

23. Utrata człon­ko­stwa nastę­puje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b) wyklu­czenia przez Zarząd:

  • z powodu nieprze­strze­gania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  • z powodu notorycz­nego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  • z powodu niepła­cenia składek za okres pół roku,
  • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia

c) pozba­wienia praw publicz­nych na mocy prawo­moc­nego wyroku sądu,

d) śmierci członka oraz utraty osobo­wości prawnej przez osoby prawne.

24. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowa­rzy­szenia lub pozba­wienia człon­ko­stwa zainte­re­so­wa­nemu przysłu­guje odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

25. Zarząd może na indywi­du­alny, umoty­wo­wany wniosek członka zwolnić go z obowiązku płacenia składek lub zamienić składki na inne równo­ważne świadczenia

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

26. Władzami Stowa­rzy­szenia są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

27. Kadencja władz.

a) Kadencja wszyst­kich władz wybie­ral­nych Stowa­rzy­szenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głoso­waniu jawnym bezwzględną większo­ścią głosów

b) Człon­kowie wybrani do władz Stowa­rzy­szenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

28. Uchwały wszyst­kich władz wybie­ral­nych Stowa­rzy­szenia zapadają zwykłą większo­ścią głosów przy obecności co najmniej połowy członków upraw­nio­nych do głosowania,

chyba że dalsze posta­no­wienia statutu stanowią inaczej.

29. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowa­rzy­szenia. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

a) z głosem stano­wiącym – człon­kowie zwyczajni,

b) z głosem dorad­czym – człon­kowie wspie­ra­jący, honorowi oraz zapro­szeni goście.

30. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

31. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoły­wane raz na rok przez Zarząd Stowa­rzy­szenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiado­mości wszyst­kich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

32. Walne Zebranie Członków nadzwy­czajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoły­wane przez Zarząd z jego inicja­tywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczaj­nych Stowa­rzy­szenia na 30 dni przed terminem.

33. Uchwały Walnego Zebrania Stowa­rzy­szenia zapadają bezwzględną większo­ścią głosów w obecności przynaj­mniej połowy ogólnej liczby członków. Głoso­wanie jest jawne.

34. Do kompe­tencji Walnego Zebrania Członków należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwa­lania zmian statutu,

c) wybór i odwoły­wanie wszyst­kich władz wybie­ral­nych Stowarzyszenia,

d) udzie­lanie Zarzą­dowi absolu­to­rium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) rozpa­try­wanie sprawozdań z działal­ności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) uchwa­lanie budżetu,

g) uchwa­lanie wysokości składek człon­kow­skich oraz wszyst­kich innych świad­czeń na rzecz Stowarzyszenia,

h) podej­mo­wanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

i) rozpa­try­wanie i zatwier­dzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j) rozpa­try­wanie wniosków i postu­latów zgłoszo­nych przez członków

Stowa­rzy­szenia lub jego władze,

k) rozpa­try­wanie odwołań od uchwał Zarządu,

l) podej­mo­wanie uchwały o rozwią­zaniu Stowa­rzy­szenia i przezna­czeniu jego majątku,

m) podej­mo­wanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszyst­kich sprawach nie zastrze­żo­nych do kompe­tencji innych władz stowarzyszenia.

35. Zarząd jest powołany do kiero­wania całą działal­no­ścią Stowa­rzy­szenia zgodnie z uchwa­łami Walnego Zebrania Członków, repre­zen­tuje Stowa­rzy­szenia na zewnątrz.

36. Zarząd składa się z 3 do 7 osób w tym prezesa oraz dwóch wicepre­zesów. Prezesa i wicepre­zesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

37. Posie­dzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posie­dzenia Zarządu zwołuje prezes.

38. Do kompe­tencji Zarządu należą:

a) reali­zacja celów Stowarzyszenia,

b) wykony­wanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c) sporzą­dzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawo­wanie zarządu nad mająt­kiem Stowarzyszenia,

e) podej­mo­wanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obcią­żaniu majątku Stowarzyszenia,

f) repre­zen­to­wanie Stowa­rzy­szenia na zewnątrz,

g) zwoły­wanie Walnego Zebrania Członków,

h) przyj­mo­wanie i wyklu­czanie członków

i) nadawanie honoro­wego tytułu: „Przyja­ciel Biblio­teki” oraz tytułu Honoro­wego Kustosza Dziedzictwa Oświaty i honoro­wego tytułu Strażnik Dziedzictwa i Historii Oświaty.

39. Komisja Rewizyjna powoły­wana jest do sprawo­wania kontroli nad działal­no­ścią Stowarzyszenia.

40. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewod­ni­czą­cego, zastępcy oraz sekretarza.

41. Do kompe­tencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontro­lo­wanie działal­ności Zarządu,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,

c) prawo wystą­pienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,

d) składanie wniosków o absolu­to­rium dla władz Stowarzyszenia,

e) składanie sprawozdań ze swojej działal­ności na Walnym Zebraniu Członków.

42. W razie gdy skład władz Stowa­rzy­szenia ulegnie zmniej­szeniu w czasie trwania kadencji uzupeł­nienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali człon­kowie organu, który uległ zmniej­szeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

43. Majątek Stowa­rzy­szenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) z organi­zo­wania wystaw, prelekcji,

d) wypoży­czania ekspo­natów i wystaw,

e) prowa­dzenia zajęć edukacyjnych,

f) dotacji i ofiar­ności publicznej.

44. Wszelkie środki pieniężne mogą być przecho­wy­wane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

45. Stowa­rzy­szenie prowadzi gospo­darkę finan­sową zgodnie z obowią­zu­ją­cymi przepisami.

46. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obcią­żania majątku Stowa­rzy­szenia podej­muje Zarząd.

47. Do zawie­rania umów, udzie­lania pełno­moc­nictwa i składania innych oświad­czeń woli w szcze­gól­ności w sprawach mająt­ko­wych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działa­ją­cych łącznie.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

48. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwią­zaniu Stowa­rzy­szenia podej­muje Walne Zebranie Członków kwali­fi­ko­waną większo­ścią głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy upraw­nio­nych do głosowania.

49. Podej­mując uchwałę o rozwią­zaniu Stowa­rzy­szenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwi­dacji oraz przezna­czenie majątku Stowarzyszenia.

50. W sprawach nieure­gu­lo­wa­nych w niniej­szym statucie zasto­so­wanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.